Övrig Information

72 meter hög mobilmast på Aspöja???

Genom grannar som har hagmarker i direkt anslutning till en tänkt lokalisering av mobilmast på Aspöja 2:5 och som därför fått frågan för s.k. “grannehörande” har även Byalaget fått kännedom om frågan. Aspöja Byalag är ett organ för allmänna angelägenheter som berör Aspöja med kringliggande öar (Birkö, Lindholm och Lånjö). Vi känner ett stort ansvar och engagemang när det gäller områdets nutida och framtida natur- och kulturlandskap. Dessa landskapsvärden är de bofastas livsmiljö och i många fall direkta utkomstkälla, det är de fritidsboendes motiv för att vistas just här och det är en avgörande drivkraft för tillfälliga besökare, vilka i sin tur kan vara ett viktigt näringsfång för de som arbetar med besöksnäringen. Men dessa värden är också lagfästa som av riksintresse för hela landet. Att då få reda på att det har beviljats strandskyddsdispens för en 72 meter hög mobilmast (§ 3 SBNU 2019-01-22, Dnr 2019–00011) och att nu detta följts av en bygglovsansökan leder naturligtvis till en mängd kritiska invändningar. Läs vidare här >> (PDF).

Planering i Arkösund och på Bergön ska gödas av lokal kunskap och idérikedom

Nya sätt att planera för skärgårdens framtid tas just nu fram i ett 30-miljoners EU-projekt – Coast4us – där bl.a. Arkösund och Bergön har utsetts till pilotområden. Där ska de nya planeringsverktygen och det nya sättet att planera – med öppenhet och medverkan från lokalbefolkning och andra intressenter – testas. Läs mera om projektet som leds av Länsstyrelsen där Aspöja Fastigheter AB är en av 16 partner och läs hur Pia Tingvall i Coompanion Östergötland vill mobilisera och dra in alla intresserade i planeringen.

Länk till: Arkösunds och Bergöns framtid planeras med öppenhet och lokal medverkan (PDF). Intervju med projektledarna på Länsstyrelsen

Länk till: Coompanion siktar längre än till detaljplaner i Arkösund (PDF). Intervju med Pia Tingvall